Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Zwaarwichtig taalgebruik

Vele vormen van taalgebruik zijn als zwaarwichtig, wollig, archaïsch of juist modieus te bestempelen. Van deze sociaal gebonden of tijdsgebonden vormen van taalgebruik maken we bij voorkeur geen gebruik, tenzij de nood daarom vraagt (bv. een persbericht over gedwongen ontslagen).

Vormen van dit soort niet-neutraal en verbloemend taalgebruik zijn politiek taalgebruik, ambtelijke formuleringen en managementjargon. Daarbij is het opvallend dat termen en begrippen die in het bedrijfsleven al gebruikelijk zijn, momenteel in snel tempo oprukken in overheidskringen, ongetwijfeld onder invloed van de managementcursussen waar ook 'overheidsmanagers' tegenwoordig aan deelnemen.

Hieronder hebben we een reeks typerende voorbeelden op een rij gezet.

Management/ambtelijk:

- excessief gebruik van de lijdende vorm
- 'opstarten' (beginnen)
- 'synergie'
- 'empowerment' (delegeren)
- 'owner' (verantwoordelijke)
- 'supporten' (ondersteunen)
- 'skill mismatch'
- 'een twintigtal' (twintig, ongeveer twintig, zo'n twintig)
- 'best of breed' (de beste)
- 'best of both worlds', 'beste van twee werelden'
- 'commitment', 'commitment afleggen'
- 'key' (essentieel)
- 'justificatie' (verantwoording)
- 'requirements' (eisen)
- 'communiceren naar de medewerkers' (mededelen)
- 'pijnpunten'
- 'leading zijn'
- 'scope'
- 'de business' (omzet, het zakendoen, de bedrijfsvoering)
- 'technologiegedreven'
- 'een probleem adresseren' of 'tackelen'
- 'hergroepering in de branche' (fusiegolf)
- 'heroriëntatie op de activiteiten', 'belang in bedrijf vervreemden' (afstoten van bedrijfsonderdelen)
- 'verlies nemen' (verlies lijden)
- 'rationalisatie' (gedwongen ontslagen)
- 'materialiseren' (realiseren, plaatsvinden)
- 'visie ontwikkelen'

Enkele voorbeelden in zinnen

Management heeft zojuist een inventarisatie afgerond van de onderwerpen die onderdeel uitmaken van het stappenplan, en dient te worden geprezen voor de zorgvuldige wijze waarop zij haar taak binnen de gestelde termijn gestalte heeft gegeven.

Gezamenlijk hebben beide partijen nu besloten in de komende maanden een discussie op te starten met het doel om een duidelijke visie van het bedrijf op de marktbare risico's te formuleren en vast te stellen welke maatregelen daarvan het gevolg kunnen zijn.

Er is inhoudelijk gediscussieerd over de concepttekst, waarbij de diverse op- en aanmerkingen die voorafgingen aan de instemmingsaanvraag, meteen werden verwerkt.

Er zullen misschien nog enkele surplusverklaringen moeten plaatsvinden, die grotendeels intern kunnen worden opgelost; dit neemt niet weg dat er op unit-niveau maatregelen nodig zullen zijn om het aantal medewerkers te reduceren, zodat de business weer profitable kan groeien.

Daarom presenteren wij een intern marketingplan, door program-managers ontwikkeld, dat in kaart brengt wat de bestaande opportunities zijn, hoe bestaande klanten beschermd dienen te worden en hoe aandacht te geven aan de ontwikkeling van nieuwe services.

Centraal staat het elimineren van gaten in de processen, waarvan de subprocessen inmiddels in kaart zijn gebracht en de owners zijn aangewezen, opdat wij met systematische verbeteringen de operationele performance kunnen beheersen en de customer satisfaction effectiever kunnen meten.

Het break-even point van het absolute kostenniveau is te hoog, waardoor een aantal tools en activiteiten van start moeten gaan.  Key is daarbij het krijgen van inzicht in de kwaliteit van het overlegklimaat en zonodig werken aan de verbetering daarvan.

De conferentie heeft tot doel een proces te creëren waarmee voor het intern overleg én voor het overleg met management de veranderingen in de komende periode het hoofd kunnen worden geboden. 

De bedoeling van het re-engineeren van fulfilment-processen is dat eerst het huidige proces wordt onderzocht. Vervolgens wordt aangegeven waar en hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht. De bestaande manier van werken kan immers onmogelijk dezelfde zijn wanneer al het andere in onze omgeving verandert.

Voor de aansturing van het project bestaat commitment van de topleiding en de verantwoordelijkheid ligt bij de line-managers; de activiteiten van het project worden afgestemd op de cultuur en de mogelijkheden per divisie.

Een belangrijke doelstelling van onze groep was het bieden van één ingang naar ondersteuning bij het verkooptraject voor een nieuwe infrastructuur, zodat wij bedrijfsbreed marktgerichte structuren en methodieken kunnen implementeren.

Er is voortvarend gewerkt aan de voorbereiding voor een nieuwe wijze van omgaan met arbeidsvoorwaarden. Voorts werd de planvorming ontwikkeld voor een verschuiving van taken. Dit traject werd gedurende het jaar grotendeels gerealiseerd, zodat wij verder vorm kunnen geven aan de invulling van het veranderingsproces en besluitvorming kunnen realiseren. 

We hebben een visie ontwikkeld en momenteel is de projectgroep hard aan de slag de argumenten voor deze visie te verzamelen; geheel volgens de inspraakregelingen kunnen bewoners een bijdrage leveren aan deze argumentatie; hun standpunten zullen worden meegenomen in de discussie en zullen meewegen in het eindrapport van de projectgroep. 

Politiek:

- 'om te komen tot'
- 'het kan niet zo zijn dat'
- 'een aanzet geven tot een vruchtbaar begin'
- 'duurzame dialoog aangaan'
- 'keuzes maken'

Enkele voorbeelden in zinnen

We moeten keuzes maken, keuzes als het gaat om werkgelegenheid, keuzes als het gaat om de verdeling van geld in deze maatschappij, keuzes als het gaat om milieu. (Welke keuzes dan?)

Eerst en vooral moeten we werken aan de toekomst van onze kinderen, ons bewust zijn van de problemen aan de onderkant van de samenleving, meeleven met het gevoel van onveiligheid van onze oudste medeburgers, weten waarvoor we in deze 21e eeuw staan. (Waarvoor dan?)