Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Niet te verwarren uitdrukkingen

achterin
achter in dit tijdschrift

allang (maar al te goed)
al lang (een lange tijd)

allesbehalve (integendeel)
alles behalve (maar één ding niet)

boven op de kast
erbovenop 

danwel (A of B)
dan wel (in dat geval) 

dichtbij wonen
dicht bij kantoor

evengoed (hoe dan ook)
even goed (net zo goed)

evenveel (dezelfde hoeveelheid)
even veel (Is me dat even veel!)

hoever (Hoever ben je?)
hoe ver (Hij vertelde me hoe ver het was)

ingeval (ingeval u diefstal vermoedt)
in geval van (in geval van brand)

indiensttreding
in dienst treden

inontvangstneming
in ontvangst nemen

inwerkingstelling
in werking stellen

naargelang (naarmate)
naar gelang (volgens)

tegoed (het tegoed)
te goed (iets te goed hebben) 

tekort (het tekort)
te kort (korter dan de bedoeling is)

tenaamstelling
te naam stellen

teneinde (om)
ten einde (afgelopen)

tenlastelegging
ten laste leggen

tenminste (althans)
ten minste (minimaal, minstens)

tenslotte (per slot van rekening)
ten slotte (tot slot) 

terbeschikkingstelling
ter beschikking stellen

teveel (het teveel)
te veel (te veel betaald)

vandaar (daarom)
van daar (van die plaats gerekend)

weleens (bij een gelegenheid)
wel eens (eens een keer)

zolang (voor bepaalde tijd nog)
zo lang (duur)

zomin (net zomin als)
zo min (zo min mogelijk)

zoveel (zoveel ideeën)
zo veel (zo veel mogelijk)